FACEBOOK

REGULAMIN KRĘGIELNI HULA KULA


1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby  przebywające na kręgielni Hula Kula.

2. Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

4. W przypadku rezerwacji toru po upływie 15 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.

5. Czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem od momentu uruchomienia zegara niezależnie od tego, kiedy zainteresowani rozpoczną grę.

6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.

7. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie kręgielni ponoszą rodzice    lub opiekunowie.

8. Z torów bowlingowych nie mogą korzystać osoby  pod wpływem środków odurzających, oraz klienci zakłócający grę innym gościom. Pracownik kręgielni ma prawo zażądać opuszczenia przez nie torów lub w razie problemów wezwać policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.

9. Na tor można wejść jedynie w obuwiu zastępczym udostępnionym przez obsługę kręgielni, ewentualnie można zabrać swoje obuwie zmienne, koniecznie z jasną podeszwą.

10. Osoby posiadające swoje akcesoria bowlingowe takie jak: obuwie lub kule , mogą korzystać z nich podczas gry. Kręgielnia Hula Kula nie odpowiada za zniszczony sprzęt gości.

11. Przed każdym rzute należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawiła kręgle, osłona kręgli została uniesiona do góry . Rzucanie kuli na nie przygotowanym lub wyłączonym torze podlega karze umownej w wysokości 100 zł.

12. Kulę należy toczyć po torze, obowiązuje kategoryczny zakaz rzucania nią do góry.

13. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Kara za nieprzestrzeganie wynosi 100zł.

14. Kategorycznie zabrania się przekraczanie linii oddzielającej rozbieg od torów.

15. W przypadku wszelkich wątpliwości, awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczania punktów należy fakt ten zgłosić obsłudze. Prosimy o nie wchodzenie na tor w celu samodzielnego usunięcia usterki. Obsługa techniczna bowlingu dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.

16. W przypadku niestosowania się do zasad regulaminu pracownik ma prawo zatrzymać grę, lub w skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty.

17. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem odpowiada osoba, która je spowodowała, oraz ponosi koszty ich naprawy.

18. Kręgielnia nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest

nieodpowiedzialne zachowanie graczy lub nieprzestrzeganie regulaminu gry.

19. Hula Kula  nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na kregielni.

20. Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:

  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • palenia papierosów, w miejscach do tego niewyznaczonych
  • przebywania zwierząt,
  • wnoszenie własnego alkoholu, napojów oraz żywności,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
  • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne oraz dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektr.
  • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia, urządzeń.

21. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, Hula Kula ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które w momencie wypadku znajdowały się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

22. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Hula Kula gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

23. Grupy zorganizowane złożone z osób niepełnoletnich (dzieci) muszą mieć, opekuna odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

24. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

25. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

26. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Hula Kula nie odpowiada za jego zniszczenie.

27. Hula Kula nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Kręgielni.

 

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content